test
test
test

LOGISTICS
CONGRESS 2024  

LOGISTIČNI
KONGRES 2024

March 27–29, 2024, Portorož, Slovenia

How regional presence affects
the efficiency of supply chains.

11th INTERNATIONAL

5.–7. april 2023 GH Bernardin, Portorož

CONGRESS APPLICATION
test
test
test

10. MEDNARODNI
LOGISTIČNI
KONGRES 2023  

LOGISTICS
CONGRESS 2024

5.–7. april 2023 GH Bernardin, Portorož

March 27–29, 2024, Portorož, Slovenia

How regional presence affects
the efficiency of supply chains.

11th INTERNATIONAL

test
CONGRESS APPLICATION
Days
Hours
Minutes
Seconds
Days
Hours
Minutes
Seconds
INTERNATIONAL CONGRESS
Logistics Congress, no. 1 in the region

The International Logistics Congress celebrated its big jubilee in April 2023. The ambition of the congress, to connect all stakeholders in the region, to strengthen them with the knowledge and experience of lecturers and participants, remains. Learn about good practices and trends that will characterize the logistics of the future. Gain new skills and share experiences with the best in the industry.

Play Video
WHY TO ATTEND
We connect all stakeholders in the industry

Current topics

The Congress will connect knowledge with practice. The red thread, automation and robotization in logistics remains, but this time the congress will place an important emphasis on regional presence and how it affects the efficiency of supply chains.

 

All stakeholders in one place

The congress will once again bring together all stakeholders in the industry – from the field of logistics in industry, logistics and transport services, digital and technological solutions, regulation, the university field and sales.


400+ new opportunities

The congress will once again connect users and providers of logistics services. We encourage the integration of the economy and education. We predict trends, share knowledge, experience and good practices. This time among 400 participants!


Logistics Congress 2023 in numbers
0
ATTENDEES
0
COUNTRIES
0
SPEAKERS
0
SPONSORS
CONGRESS 2023
Registration fees for the Logistics Congress
WHY ATTEND THE CONGRESS? The congress promotes knowledge and networking for the logistics of the future. International views and experiences expressed at the congress enrich knowledge and broaden horizons. Expert knowledge and new insights on how to be even better! Examples from practice inspire how it is possible to make a breakthrough and achieve excellent results. We recognize the best and reward them!
ABOUT THE CONGRESS
Highlights of the Logistics Congress 2023
AWARDS
Logistician of the year

On Wednesday, April 5, 2023, the Slovenian Logistics Association (SLZ) awarded the title “Logist of the Year” for the 17th time in a row as part of the jubilee International Logistics Congress. Among all the candidates, Nataša Pogačnik from SIGR d.o.o. earned the flattering title for 2022.”

SPONSORS
Sponsors of the Logistics Congress 2024
O NAS SO POVEDALI
Mnenja sponzorjev in udeležencev
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The International Logistics Congress is the largest and most important congress in the field of logistics, transport and production logistics in the region. Every year supported by top domestic and foreign experts, lecturers, sponsors and participants.

Organizer

Technical contractor

X
Subscribe to our newsletter

Do you want to receive information about the Logistics congress? Enter your information and sign up for our newsletter!

FedEx Corp. (NYSE: FDX) provides customers and businesses with a broad portfolio of transportation, e-commerce and business services. With a vast network of transportation solutions, FedEx delivers to over 220 countries and territories worldwide and is a trusted partner for all your shipping needs. To learn more, please visit fedex.com

Intermodalni operater z največjim železniškim in terminalnim omrežjem v Evropi

METRANS z več kot 30-letnimi izkušnjami, 19 evropskimi terminali, več kot 600 vlaki vsak teden, voznim parkom z več kot 100 lokomotivami in več kot 3000 vagoni služi vsem večjim evropskim pristaniščem in evropskemu zaledju.

METRANS se po svojih najboljših močeh trudi pripeljati kontejnerje v evropsko zaledje, povezati številne intermodalne terminale z našimi rednimi vlaki ter zagotoviti hitrejše in zanesljivejše dostave izdelkov med Kitajsko in Evropo.

METRANS zagotavlja intermodalno rešitev “vse na enem mestu” za nevtralen in globalni kontejnerski transport. Poleg tega ponujamo tudi rešitev za okolju prijazen transport, pod projektom imenovanim HHLA Pure, s katerim naše podjetje zagotavlja podnebno nevtralni pretovor in transport zabojnikov z uporabo električnih žerjavnih sistemov in avtomatiziranih električnih transporterjev brez voznika.

METRANS je licencirano železniško podjetje v Nemčiji, Avstriji, na Češkem, Poljskem, Slovaškem, Madžarskem in v Sloveniji, ki zagotavlja nemoten in okolju prijazen prevoz blaga. S sodobnim večsistemskim voznim parkom električnih lokomotiv naše podjetje prevaža kontejnerje na velike razdalje po Evropi, medtem ko emisijam prijazne in hibridne ranžirne lokomotive vozijo po terminalih.

DB Schenker je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov logističnih storitev – s kopenskimi, letalskimi in pomorskimi prevozi, pogodbeno logistiko in upravljanjem oskrbovalne verige podpiramo industriji in globalno izmenjavo blaga. Specializirani smo za razvoj individualnih rešitev po meri partnerja in naprednih inovacij, ki naslavljajo izzive prihodnosti.

Adria Kombi je največji neodvisni intermodalni operater v jugovzhodni Evropi, ki ponuja široko paleto rešitev kombiniranega prometa(železnica-cesta). V zadnjih tridesetih letih je jasna strategija podjetja omogočila razvoj evropske mreže vlakov za prevoz kontejnerjev, prikolic, zamenljivih tovorišč in tovornjakov, ki povezujejo glavna industrijska vozlišča po Evropi.

Najboljši partner za varna skladišča in proizvodnjo

Ponujamo najkakovostnejše rešitve, ki zagotavljajo varno in učinkovito uporabo vašega skladiščnega in proizvodnega prostora. Podjetje se ukvarja s svetovanjem in opremo proizvodnje ter skladiščnih prostorov, umestitev naših rešitev v skladišča in proizvodnjo ter izvedbo montaže ponujenih izdelkov.

Nabor izdelkov bo bistveno pripomogel k hitrejšemu delovnemu procesu, varnosti v skladišču in proizvodnji, večjemu zadovoljstvu delavcev in potencialnih strank,…

Naši potencialni partnerji so vse vrste industrije, farmacija, trgovina, logistika, skladiščenje, transport, …

Družba FedEx Corp. (NYSE: FDX) strankam in podjetjem ponuja širok nabor prevoznih in poslovnih storitev ter rešitev za e-trgovanje. FedEx s svojo široko mrežo logističnih rešitev dostavlja v več kot 220 držav in ozemelj po vsem svetu in je zaupanja vreden partner za vse vaše transportne potrebe. Več informacij najdete na fedex.com.

Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Dejavnost skupine Intereuropa je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa, skladiščenja in distribucije kot tudi carinskih in drugih logističnih storitev, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca do kupca.

The intermodal operator with the largest rail & terminal network in Europe

METRANS with more, than 30 years of experience, 19 European terminals, over 600 trains every week, the fleet of more than 100 locomotives and over 3000 rail cars serves all major European ports and European hinterland.

METRANS is doing its utmost to bring containers to the European hinterland, to connect numerous intermodal terminals with our shuttle trains and to ensure faster and more reliable product deliveries between China and Europe.

METRANS provides a one-stop shop intermodal solution for a neutral and global container transport. In addition, we also offer a solution for an environment-friendly transport, especially under the HHLA Pure Project brand, through which our company provides climate-neutral handling and transport of containers using electric crane systems and automated driverless electric transporters.

METRANS is a licensed railway company in Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary and Slovenia to ensure goods get transported in a smooth and environmentally friendly way. With modern multisystem electric locomotive fleet, our company moves containers over large distances across Europe, while the emission-friendly and hybrid shunting locomotives operate across the terminals.

DB Schenker is one of the world’s leading global logistics providers — we support industry and trade in the global exchange of goods through land transport, worldwide air and ocean freight, contract logistics and supply chain management. We specialize in developing customized solutions and innovations fit for the future.

Adria Kombi is the largest independent intermodal operator in Southeastern Europe offering a wide variety of road-rail transport solutions. Over the past thirtyyears the company’s clear strategy has enabled it to develop a European train network for transporting containers, trailers, swap bodies, and trucks connecting the main industrial hubs across Europe.

The best partner for safe warehouse and production

We offer best solutions with high quality products that ensure the safe and efficient use  of your storage  and production space.We offer consulting and equipment for production and warehouse facilities, placement of our solutions in warehouses and production, as well as installation of the offered products.

The range of products will significantly contribute to faster work processes, safety in the warehouse and production, increased satisfaction of workers and potential customers,…

Our potential partners are all types of industry, pharmacy, trade, logistics, storage, transport,…

 

SŽ-Tovorni promet is a provider of cargo transport and comprehensive logistics services in Slovenia and abroad and one of the leading operators in the region. In conventional and combined transport, we provide competitive, fast, reliable and high-quality door-to-door transport of a wide range of product groups, as well as additional logistics services.

The Port of Koper is the only multi-purpose port in Slovenia and its operations influence the development of the region, the Slovenian economy and logistics in this part of Europe. It includes a comprehensive water and coastal area in which port activities intended for cargo traffic and activities intended for passenger traffic are carried out. The company provides transshipment and storage services for all types of goods, which it supplements with a range of additional cargo services. The Port of Koper pursues its vision of becoming a leading port and logistics system and provider of global logistics solutions for the countries of Central and Eastern Europe.

EkoInfo je razvojno IT podjetje, ki s svojimi informacijskimi rešitvami omogoča digitalizacijo in učinkovito organizacijo oskrbovalnih verig
Produkti EkoInfo so:
  • eTRANS 365, vodilni produkt za organizacijo oskrbovalne verige
  • Data center, deluje 24/7/365 na znani lokaciji v Sloveniji. Ima ISO 27000 in usposobljene strokovnjake.
  • Akademija, ki uvaja in izobražuje uporabnike eTRANS 365. Akademija vključuje tudi kontaktni center.

EkoInfo is a development IT company that uses information solutions to enable digitalization and efficient supply chain organization.

EkoInfo products include:

  • eTRANS 365, a leading product for supply chain organization
  • Data centre, operates 24/7/365 at a well-known Slovenian location. It is ISO 27000 certified and employs qualified personnel.
  • Academy that introduces and educates eTRANS 365 users. The Academy also includes a contact centre.
NLB d.d. je javna delniška družba in osrednja članica NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi. Skupina zagotavlja univerzalni bančni model ter stranke podpira s storitvami za prebivalstvo in podjetja in storitvami investicijskega bančništva, vse svoje poslovanje pa intenzivno prepleta s trajnostjo.

INTEGRIRANO. VZAJEMNO POVEZANO. INOVATIVNO.

Ekol je eden največjih logističnih ponudnikov v Evropi, ki se v Sloveniji ponaša z močno prisotnostjo na evropskem trgu, Turčijo ter rednimi linijami na relaciji s CIS, Vzhodno Azijo in Severno Afriko. Ekol Slovenia nudi tudi storitev skladiščenja, navzkrižnega pretovarjanja, carinjenja ter manipulacije nevarnega blaga.

ekol.com

NLB d.d. is a public company and a main entity of the NLB Group, the leading banking and financial group with headquarters and an exclusive strategic interest in our home region – Southeast Europe. The Group utilises a universal banking model and supports its clients through retail, corporate, and investment banking services, intertwining sustainability intensively into all its operations.
INTEGRATED. INTERCONNECTED. INNOVATIVE.

Ekol is one of Europe’s major logistics providers, in Slovenia boasting a strong presence in Europe and Turkey, as well as regular services with CIS, Western Asia and Northern Africa. Ekol Slovenia is also operating warehouse and x-doc activities, customs clearance procedures and dangerous goods handling.

Frigologo je vodilno slovensko podjetje na področju hladne logistike živil z 20-letno tradicijo. Smo vaš zanesljiv in strokoven partner na področju celovitih logističnih rešitev, ki deluje na področju celotne Evrope in Balkana. Leta 2017 smo se preselili v novo skladišče in postali logist leta. Naš slogan »WORK HARD, PLAY HARD« nas kar najbolje predstavlja.

Frigologo is a leading Slovenian company in the field of cold food logistics with a 20-year tradition. We are your reliable and professional partner in the field of comprehensive logistics solutions, operating throughout Europe and the Balkans. In 2017, we moved to a new warehouse and became the logistician of the year. Our slogan “WORK HARD, PLAY HARD” represents us in the best possible way.

SŽ-Tovorni promet je ponudnik prevozov blaga in celovitih logističnih storitev v Sloveniji in v tujini in eden vodilnih operaterjev v regiji. V klasičnem in kombiniranem prometu zagotavljamo konkurenčen, hiter, zanesljiv in kakovosten prevoz široke palete blagovnih skupin od vrat do vrat ter dodatne logistične storitve.

Luka Koper je edino večnamensko slovensko pristanišče in s svojim delovanjem vpliva na razvoj regije, slovenskega gospodarstva in logistike v tem delu Evrope. Obsega celovit vodni in priobalni prostor, v katerem se opravljajo pristaniške dejavnosti, namenjene tovornemu prometu, in dejavnosti, namenjene potniškemu prometu. Družba izvaja pretovorne in skladiščne storitve za vse vrste blaga, ki jih dopolnjuje z vrsto dodatnih storitev na tovoru. Luka Koper sledi svoji viziji, da postane vodilni pristaniški in logistični sistem ter ponudnik globalnih logističnih rešitev za države srednje in vzhodne Evrope.

The Intereuropa Group as a global logistics service is the leading supplier of complete logistic services in Slovenia and South-Eastern Europe. It offers the range of logistics services in the field of
Land transport, Intercontinental transport and logistics solutions.
The Intereuropa Group’s core activity is to provide all types of logistics services in the areas of land, sea and air transport, warehousing and distribution, as well as customs and other logistics services required for the smooth flow of goods from the manufacturer to the buyer.